FIRMY I INSTYTUCJE

Kancelaria Adwokacka ABR świadczy wszechstronną pomoc prawną przedsiębiorcom w formie zarówno incydentalnej pomocy prawnej, jak i kompleksowej obsługi prawnej. Obsługujemy spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak również spółdzielnie, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Kancelaria zapewnia pomoc prawną, w szczególności:

  • •  doradztwo prawne we wszystkich dziedzinach wiążących się z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • •  przygotowanie i prowadzenie procedur zakładania spółek prawa handlowego oraz zmian dokonywanych w umowie i statucie spółki;
  • •  sporządzanie dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego;
  • •  stała obsługa prawna spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych;
  • •  reprezentacja przed Sądami w sprawach gospodarczych, cywilnych, administracyjnych;
  • •  reprezentacja w relacjach z kontrahentami przy negocjacjach oraz rozwiązywaniu sporów na drodze polubownej;
  • •  przygotowanie umów handlowych i innych aktów prawnych;
  • •  doradztwo prawne z zakresu prawa pracy, w tym m. in. tworzenie uregulowań wewnętrznych w zakładach pracy, doradztwo w zakresie układów zbiorowych pracy, reprezentowanie pracodawców w sporach ze związkami zawodowymi; opiniowanie wewnętrznych aktów prawa pracy, sporządzanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, reprezentowanie w negocjacjach i sporach z pracownikami;
  • •  obsługa prawna w zakresie zamówień publicznych, przygotowywania ofert, sporządzania środków odwoławczych;

Wszystkim naszym Klientom oferujemy zastępstwo procesowe przed sądami, organami administracji państwowej i samorządowej.

Na zlecenie udzielamy porad prawnych oraz przygotowujemy opinie prawne co do zasadności wszczynania bądź zaniechania wszczęcia postępowań, świadczymy usługi w zakresie sporządzania pism w postępowaniu sądowym, administracyjnym, egzekucyjnym, jak również pism pozaprocesowych, umów i innych pism.