21 paź 14

Kryteria doboru...

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego, w przypadku gdy pracodawca rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami w trybie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90 poz. 844 z późn. zm.) musi zastosować kryteria doboru.

Kryteria doboru stosuje się celem dokonania wyboru pracownika do rozwiązania z nim umowy o pracę w sytuacji gdy decyzja pracodawcy dotyczy stanowisk niejednostkowych w strukturze firmy. Upraszczając można wskazać, że np. w przypadku likwidacji jednego stanowiska kasjera, pracodawca, zatrudniając kilku kasjerów, musi dokonać wyboru jednego z nich do rozwiązania z nim umowy o pracę.

Dotychczas istniały wątpliwości, spowodowane niejednolitym stanowiskiem Sądu Najwyższego, w zakresie konieczności wskazywana zastosowanych kryteriów doboru w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę. Zostały one jednak rozstrzygnięte w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 września 2013 r., I PK 61/13. Zgodnie z nim pracodawca ma obowiązek wskazać pracownikowi w ww. oświadczeniu omawiane kryteria doboru.