12 Maj 17

Wzrost składek OC...

Zapraszam do zapoznania się ze stanowiskiem przesłanym przez Naczelną Radę Adwokacką w kwestii nagłego wzrostu składek na ubezpieczenie OC komunikacyjne, przygotowane przez adw. Magdalenę Fertak i adw. Anetę Bęczkowską -Raczyńską

21 paź 14

Zabezpieczenie wierzytelności

Podstawową cechą obrotu gospodarczego jest nawiązywanie relacji z nowymi kontrahentami. Niejednokrotnie przedsiębiorcy zadają sobie pytania w jak sposób zniwelować ryzyko gospodarcze oraz zapewnić sobie jako wierzycielowi spłatę swojej należności, w sytuacji gdy kontrahent-dłużnik nie wywiązuje się z zaciągniętego zobowiązania.

Najczęściej stosowaną i wybieraną metodą dochodzenia swoich wierzytelności jest domaganie się przymusowego zaspokojenia wierzytelności z majątku dłużnika, na podstawie prawomocnego wyroku sądowego, który stanowi podstawę do wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika. Procedura ta jest niejednokrotnie czasochłonna i wiąże się z obowiązkowym nakładem finansowym wierzyciela.

21 paź 14

Kryteria doboru...

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego, w przypadku gdy pracodawca rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami w trybie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90 poz. 844 z późn. zm.) musi zastosować kryteria doboru. Kryteria doboru stosuje się celem dokonania wyboru pracownika do rozwiązania z nim umowy o pracę w sytuacji gdy decyzja pracodawcy dotyczy stanowisk niejednostkowych w strukturze firmy. Upraszczając można wskazać, że np. w przypadku likwidacji jednego stanowiska kasjera...

21 paź 14

Zmiana siedziby Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy – Sądu Gospodarczego

ZZ dniem 8 września 2014 roku nastąpiła zmiana siedziby Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie – Sądu Gospodarczego do budynku przy ul. Czerniakowskiej 100 A.
W lokalizacji przy ul. Czerniakowskiej 100 A funkcjonować będą: VIII Wydział Gospodarczy IX Wydział Gospodarczy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych XV Wydział Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy Biuro Podawcze oraz Biuro Obsługi Interesantów (w tym Czytelnia Akt) - dla Wydziałów VIII, IX, X, XV,XVI.
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie działa w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Ochota, Ursus, Włochy.